Cyklistické minimum

22. januára 2024
Pravidlá cyklopremávky

Poznáte základné pravidlá, ktorými sa riadi aj cestná premávka cyklistov?

Zákon o cestnej premávke, ktorý upravuje aj Osobitné ustanovenia o cyklistoch, bol naposledy upravovaný v marci 2022. Možno si však jednoducho poviete, že bicyklovať vie takmer každý a nič špeciálne si naštudovať netreba. Možno nie, no určité pravidlá vám pomôžu jazdiť bezpečne a tak, aby ste neohrozovali seba ani iných. A potom už ostáva naozaj len užívať si jazdu naplno.

Vždy vpravo

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici.

Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú podľa odseku 3, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Už aj dvaja vedľa seba

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. To neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

Pravidlá cyklopremávky

Ako je to s cyklistami pod 15 rokov?

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov. Tá musí byť dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

Odstup 1 a pol metra

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. To neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený.

To neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje. Pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla. Pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1,5 m v ostatných prípadoch.

Cyklochodník

Lyžiari a kolobežkári

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Kto musí mať prilbu?

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).

Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8. Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia aj voči vodičovi samovyvažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom.

Pravidlá cyklopremávky

Cyklocesta

Cyklocestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy. Na cykloceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km . h-1. Motorovým vozidlám je jazda na cykloceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na cykloceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na cykloceste povolené len na vyznačených miestach.


Text: SK Profi Bike
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu